EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?
  
         Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü” nün önerisi ve oybirliği ile 1985 yılında kabul edilen, Türkiye’nin de imza atmış olduğu tüketicilerin uluslararası anayasası niteliğindeki “Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi”ni oluşturan ve daha sonra Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından geliştirilen evrensel tüketici hakları 8 başlık altında toplanmıştır.

   1. Tüketicilerin Temel İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkı: İnsanın insan olmaktan doğan ve hayatını devam ettirebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten bu hak, tüketicinin en temel hakkıdır.

   2. Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı: Tüketicinin tehlikeli ve riskli mal ve hizmetlere karşı korunmasını, tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmetin yaşam ve sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olmasını ifade eder.

  3. Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketicilerin çeşitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi için seçeneklerin sunulmasını ifade eder.

    4. Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicilerin doğru kararlar almasına yardımcı olacak bilginin sağlanmasını, satın alacağı tüm mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluşlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade eder.

   5. Eğitilme Hakkı: Tüketicinin eğitimi bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme, ihtiyaçlarını karşılama ve pazarı etkileme gücünü artırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlanabilir.             
 
   6. Tazmin Edilme Hakkı: Satın alınan mal ya da hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması, yani ayıplı çıkması durumunda; ayıplı malın geri alınması, değiştirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi ve bunun gibi ayıpların ve neden oldukları her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karşılanmasıdır.

 
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ MEVZUATI

Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek; uygulamalardan doğan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla İlçe tüketici Hakları Hakem Heyeti kurulmuş olup; iş ve işlemlerini 23/02/1995 tarih ve 4077 Sayılı "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun " doğrultusunda yürütmektedir.


TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞVURU SÜRECİ
 
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

          Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. 81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır. Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

NEREYE BAŞVURULMALI?

          Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2019’dan itibaren 5.650 TL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için  İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. 5.650 TL.ve üzeri olan başvurular için  Ankara Ticaret İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

          Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

          Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

          Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerin iki nüshası (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) Şahsen başvurmanız gerekmektedir. Yazılı dilekçenizde, 

            • Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini, 
            • Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
            • Ne kadar para ödediğinizi, 
            • Sorunun ne olduğunu,
            • Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu, 
            • Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.(Matbu dilekçe örneğinde bulunan seçimlik haklarından birini mutlaka işaretleyin)
 
GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

          Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 ay içinde karara bağlanır. Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
 
     01.08.2018 tarihi itibariyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti irtibat bürosu olarak müracatları kabul etmektedir.
 
 
 
SIKCA SORULAN SORULAR...
 
 
1.TÜKETİCİ NEDİR?

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denir.

2. TÜKETİCİ İŞLEMİ NEDİR?

Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden  veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

3. AYIPLI MAL NEDİR?

   (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da  objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

   (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan  özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit  edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul  edilir.

   (3)Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
 
4.BAŞVURU İÇİN NELER GETİRMEM GEREKİR?
 

DOSYA MASRAFI (Bankalardan çekilen kredilerden kesilen   dosya Masrafı)   

 

1-Başvuru Dilekçesi 2 Adet 

2-Bankadan alınan dosya masrafları, yeniden yapılandırma, ipotek tesisi/fek vb. kesintisini gösteren dekont 2 Adet 

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

4-Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya

 

 

 

KREDİ KARTI YILLIK   AİDATI (Bankalarca verilen kredi kartlarından kesilen yıllık aidatlar)

 

1-Başvuru   Dilekçesi 2 Adet 

2-Bankadan alınan Kredi kartı yıllık aidat kesintisini gösterir belge 

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-Her başvuru için 1 Adet Tam Kapak Pembe Karton Dosya

 

 

ÜRÜN VE HİZMET ALIMLARI

 

1-Başvuru Dilekçesi 

2-Ürün/Hizmet alımlarının yapıldığına dair  fatura, fiş, servis fişi, tüketicide bulunan diğer  belgeler. 2 Suret

(Çıkan kararın uygulanması esnasında belgenin aslı  tüketiciye lazım  olacağından kendin de kalmalı)

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

 

 

NOT: Kredi Kart aidatları için İlçe Tüketici Hakem Heyetlerince verilen kararlar bazı bankaların itirazı sonucunda bazı Tüketici Mahkemelerince bozulduğu ve tüketicinin avukatlık ücretine hükmedildiği hususu göz önüne alınmalıdır.
 

5.HERHANGİ BİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM? 

Başvurular, tüketicinin ikametinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.


6.YAZDIĞIM VE İMZALADIĞIM DİLEKÇEYİ BENİM ADIMA BAŞKA BİRİ KAYMAKAMLIĞINIZA GELEREK BAŞVURUDA BULUNABİLİR Mİ?

Kişinin 1.derece yakınları (anne-baba-eş-kardeş-çocuklar) müracaat edebilir.

7.KAÇ LİRAYA KADAR İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURABİLİRİM?

   01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE ;
  (-5.650-TL)’ye kadar ikamet ettiğiniz İlçe Kaymakamlığındaki  Tüketici Hakem
    Heyetine,
  (-5.650 TL - 8.480 TL) arası İl Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
  (-8.480 TL) ve üzeri Tüketici Mahkemelerine, 


 ADRESLERİ ;
Polatlı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı 
İl Hakem Heyeti Başkanlığı; Ticaret İl Müdürlüğü İstanbul Caddesi No:24  ULUS/ANKARA
Tüketici Mahkemeleri         ; 1. Asliye Hukuk Mahkemesine Ve
2. Asliye Hukuk Mahkemesine

 

8.BANKALARDAN TİCARİ AMAÇLI (ÇİFTÇİ,TARIM KREDİ VE ESNAF KEFALET KOOPERATİFLERİ DAHİL)OLARAK ALINMIŞ KREDİLERDEN KESİLEN MASRAFLAR İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?
 
Tüketici işlemi olmadığı için başvuruda bulunamazsınız.Yanlışlıkla başvuran vatandaşlar Tüketici mahkemelerince verilen karar neticesinde, talep ettiği miktar kadar Avukatlık ücreti ödemek zorunda   kalmışlardır.

9.HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?

Hesap İşletim Ücreti, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Esas No:2014/6738, Karar No: 2014/6675  sayılı kararı doğrultusunda Tüketici Aleyhine sonuçlandığından, başvurulmaması gerekir.


10.TÜKETİCİYE, VEKALETEN AVUKAT OLARAK BAŞVURMAK İSTEDİĞİMDE, BAŞVURU DOSYAMI NASIL TEKAMÜL ETTİREBİLİRİM?

Tüketicinin MERNİS kayıtlarına göre Polatlı İlçesinde oturması, veya hizmetin Polatlı İlçesinden alınmış olması  kanuni olarak şarttır.İki Adet Dilekçe, İki adet belge (Dekont,Fatura vb.)bir adet vekaletname(Baro pulu yapıştırılmış olarak) 1 adet yarım kapaklı karton dosya ile başvuru dosyası hazır hale getirilir.

İtirazın iptalleri başvurusunda, icra müdürlüklerince işleme tabi tutulmuş evrakların da dosyada bulunması gerekir.

NOT: Avukat başvurularında aynı gün 10 adet başvuru dosyasından fazlası kabul edilmemektedir.


11. 3 EKİM 2014 TARİHİNDEN SONRA ÇEKİLEN KREDİLERDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VEYA KREDİ KARTI AİDATI BEDELİNİN İADESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlenen ve 3 Ekim 2014  tarih ve  29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince, 3 Ekim 2014 tarihinden sonra banka işlem ve hizmetleri için bankalarca tüketicilerden yapılacak olan kesintiler belirlendiğinden, bu konuyla ilgili başvuru yapmamanızı öneririz. 3 Ekim 2014 tarihinden sonra bankalarca kesilen paralarla ilgili sorun ve şikayetlerinizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki  Hakem Heyetine yapabilirsiniz.
 
Ancak; 3 Ekim 2014 tarihinden sonra çekilen krediden kesilen (sigorta hariç) paranın, çekilen kredinin 0,005 (bindebeş)’in den fazla olması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

 
 
İLGİLİ YÖNETMELİĞE GÖRE 03.10.2014 TARİHİNDEN SONRA BANKALARCA YASAL OLARAK PARA KESİLECEK İŞLEM İSİMLERİ AŞAĞIDADIR.
Ek-1

Ürün veya Hizmet Sınıflandırmaları

1. Bireysel Krediler
1.1. Tahsis Ücreti
1.2. Ekspertiz Ücreti
1.3. Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti

2. Mevduat/Katılım Fonu
2.1. Hesap İşletim Ücreti
2.2. Para Çekme Ücreti

3. Para Transferleri
3.1. Elektronik Fon Transferi Ücreti
3.2. Havale Ücreti
3.3. Swift Ücreti

4. Kredi Kartları
4.1. Yıllık Üyelik Ücreti
4.2. Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
4.3. Kart Yenileme Ücreti
4.4. Nakit Avans Çekim Ücreti

5. Diğer
5.1. Kiralık Kasa Ücreti
5.2. Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti
5.3. Fatura Ödeme Ücreti
5.4. Arşiv - Araştırma Ücreti
5.5. Onaya Bağlı Bildirim Ücreti
5.6. Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti
5.7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler
5.8. Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler


12.KARAR SONUCUNU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Posta ile kararın elinize ulaşmasını bekleyiniz.

13.BAŞVURUDA BULUNDUM , EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün bekleyiniz.(Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.)  Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.(Polatlı’daki İcra Müdürlükleri)

 
14.KARAR ALEYHİME ÇIKMIŞ, NE YAPABİLİRİM?

Eğer haklı gerekçeniz var ise Kararı teslim aldığınız tebliğ tarihinden 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etme hakkınız vardır.


15.EVDE/BÜRODA BULUNMADIĞIMDAN KARAR POSTASI GERİ DÖNMÜŞ NE YAPMALIYIM?

Şahsen gelip Tüketici Hakem Heyeti Biriminden başvurunuzu sorgulatarak, karar talebinde bulunabilirsiniz.(AVUKATLARIN BÜROMUZDAN KARAR TALEPLERİNDE GÜNLÜK LİMİT 10 ADETTİR. FAZLASI VERİLMEMEKTEDİR.)


16.BANKALARDAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VE KREDİ KART AİDATLARI  BEDELİ İÇİN GERİYE DÖNÜK KAÇ YILA KADAR ALMA HAKKIM VAR?

Geriye dönük 10 yıla kadar.


17.ÜRÜNVE HİZMET ALIMLARI BAŞVURULARINDA, HANGİ ÜRÜNLER HAKEM HEYETİ  TOPLANTISINA GETİRİLİYOR? 

Ayakkabı, Elbise, Çanta,vb. göreceli taşınabilir ürünler.


18. ELEKTRİK KAÇAK/KAYIP BEDELİNİN İADESİNİ ALABİLMEM İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Bölgemizde, ENERJİSA tarafından sadece son bir yıllık elektrik kaçak-kayıp bedelini gösterir belgeyi tüketicilere vermektedir. Geriye dönük 10 yıllık süreç içinde özelleştirme olduğu, özelleştirme öncesindeki kurumun varlığı söz konusu olmadığından, Elektrik Kayıp-Kaçak kesintileriyle ilgili yasal düzenleme yapılacağı ilgili Bakanlık tarafından Kamuoyuna açıklanmıştır. 

19. GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN  ELEKTRİK KAÇAK/KAYIP BEDELİNİN İADESİNİ ALABİLECEĞİMİZ SÖYLENİYOR.NE YAPMALIYIZ?

Tüketiciler tarafından Hakem Heyetine verilen Elektrik Kayıp-Kaçak bedelini gösterir belge üzerinden karar verileceği bilinmelidir.Ancak, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılır ise kanuna uygun hareket edilmesi gerekecektir.
 
 
 
20-BİRİLERİ BENİ TELEFONLA ARAYIP VEYA SMS İLE BANKADAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFLARI, KREDİ KARTI AİDAT BEDELLERİ VE KAÇAK KAYIP BEDELİNİ EN KISA SÜREDE ÜCRETİ MUKABİLİNDE ALACAĞINI SÖYLEYEREK BUNULA İLGİLİ KARGODAN EVRAK GÖNDERİLECEĞİ SÖYLENMEKTEDİR. NE YAPMALIYIM?

Kesinlikle itibar etmeyiniz.Size kargo aracılığı ile gönderdikleri paketi, siz kargoya para ödeyerek alıyorsunuz.Paketin içinden işinize yaramayan bir takım yazılar çıkıyor.Bazen de sizleri telefonla  arayarak, banka hesap numaranızı, kart şifrenizi ve kimlik bilgileriniz alınarak dolandırıcılık işleri de yapıldığı, Bu konuda mağduriyet yaşamış vatandaşlarımızın Hakem Heyetimize yapmış oldukları şikayetlerden anlaşılmaktadır.

21. İLÇE HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINIYOR MU?

İlçe Hakem Heyetine nasıl başvurulacağı yukarıda anlatılmış olup, herhangi bir ücret alınmamaktadır.

 

 
 
Ayıplı Mal ve Hizmet Alımı Formu için Tıklayınız......
 
Dosya Masrafı ve Üyelik Aidatı Formları için Tıklayınız.........